Erhverv

arb6

WINadvokater har et erklæret mål om at være et stærkt alternativ til de største advokatvirksomheder for så vidt angår rådgivningen af små og mellemstore virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, private, offentlige og halvoffentlige værker og andre offentlige myndigheder.

Mange virksomhedsledere lægger vægt på, at komme til at tale med en erfaren advokat hos os og at kunne få et hurtigt, kontant og kompetent svar, baseret på en forretningsmæssig forståelse af virksomhedens behov.

WINadvokater dækker de fleste facetter af generel erhvervsrådgivning og beskæftiger os navnlig med:

Udbud

Udbudsretten er blevet en naturlig del af den rådgivning, vi yder overfor både vores erhvervsklienter, men også i forhold til den rådgivning vi yder til kommuner. Morten Winsløv har primært fokus på rådgivning vedrørende udbud af faste ejendomme, mens Allan Schouw-Petersen rådgiver mere generelt om udbudsretten.

Inkasso

WINadvokater behandler de fleste typer af inkassosager effektivt og ansvarligt. Vi har fokus på at inddrivelsen skal være resultatorienteret og økonomisk forsvarlig.

Vi har mere end 20 års erfaring med behandling af sager for realkreditinstitutter, og fører sagen fra første inkassobrev til gennemførelsen og færdigbehandlingen af tvangsauktionen.

Vi varetager også inkassosager for pantebrevsselskaber og behandler dem fra start til slut med gennemførelsen af tvangsauktionen.

WINadvokater har ligeledes en mangeårig erfaring med ejendomsskatteinkasso og vi udnytter også i disse sager vores store erfaring med tvangsauktioner.

Huslejeinkasso og inddrivelse af fordringer for banker, revisionsfirmaer samt håndværksmestre og andre erhvervsdrivende er ligeledes en naturlig del af de sager som behandles.

Selskabsret

Herunder stiftelser, kapitalforhøjelser, solvent likvidation, kapitalnedsættelse, omstruktureringer og omdannelse m.m.

Generationsskifte

WINadvokater har gjort generationsskiftet til et speciale. Navnlig advokat Morten Winsløv, men også Allan Schouw-Petersen har oparbejdet en betydelig viden om anvendelse af de generationsskifteretlige instrumenter, som Fusionsskatteloven giver adgang til i form af fusion, spaltning og tilførsel af aktiver samt skattefri virksomhedsomdannelse og yder rådgivningen på basis af en solid erfaring om de kommercielle forhold og psykologiske mekanismer, der også spiller ind på tilrettelæggelsen af et succesfuldt generationsskifte.

Kontrakter

Vi udarbejder anparts- og aktionæroverenskomster (ejeraftaler), ansættelsesaftaler, lejekontrakter, interessentskabskontrakter, samarbejdsaftaler, eneforhandleraftaler, rammeaftaler, licensaftaler og direktørkontrakter, m.m.

Virksomhedsoverdragelse

Vi bistår i betydeligt omfang virksomhedskøbere og virksomhedssælgere fra den spæde start, hvor markedet skal sonderes og hemmeligholdelsesaftaler udarbejdes, til en aftale endeligt kan afsluttes.

Advokaternes erfaring med kommercielle forhold, bl.a. fra bestyrelsesarbejde, giver mulighed for at yde rådgivning, baseret på en flerhed af parametre, som forhandlingsteknik og regnskabsforståelse.

Entrepriseret

WINadvokater har rigtig mange klienter, der driver håndværks- eller entreprenørvirksomhed, og vi fører for dem en hel del retssager eller voldgiftssager i Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed samt i Klagenævnet for Udbud. Vi er behjælpelige med udarbejdelsen af bl.a. standardunderentreprisekontrakter, konsortieaftaler og samarbejdsaftaler for joint ventures og er glade for at hjælpe til med at forebygge senere vanskeligheder, når der skal tilvejebringes et ordentligt aftalegrundlag.

Ansættelsesret

Personalejura er en væsentlig del af vor hverdag, idet løbende rådgivning af erhvervsvirksomheder, der er faste klienter hos os, ofte vil omfatte rådgivning om håndtering af personalesager. Vi har udarbejdet incitamentsprogrammer og kan rådgive om medarbejderaktier, aktiekøberettigheder (optioner) og aktietegningsrettigheder (warrants).

Legal Check-ups

Ud fra devisen om, at det er bedre at forebygge end at helbrede, udfører vi - gerne til en på forhånd aftalt fast pris - en gennemgang af virksomhedens ansættelsesaftaler, kontrakter, rentebetingelser i fakturaer, almindelige salgs- og leveringsbetingelser, standardordrebekræftelser og lignende.

Bestyrelsesarbejde

Advokaterne bliver brugt som sparringspartner for virksomheder i en del professionelle bestyrelser. Medansvar for ikke blot juridiske, men også driftsmæssige forhold, er vi glade for at kunne påtage os. I det hele taget har vi en praktisk og økonomisk tilgang til de opgaver, vi påtager os.

Skat

Beskatning lader til at være kommet for at blive - og emnet indgår som en naturlig del af den rådgivning vi yder. Vi påtager os gerne, afhængigt af sagens karakter, at føre skattesager for landsskatteretten, domstole eller andre myndigheder.